u shriehu shynrang

u shyieng dong (Khasi) [ Roman: u.shyi.eng.dong]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-02
1. Anatomy(Material Noun-Neuter) the series of vertebrae forming the axis of the skeleton and protecting the spinal cord জঁকাটোৰ মূলদণ্ড ৰূপে কাম কৰা আৰু মেৰুৰজ্জাক আঘাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰি থকা কেতবোৰ হাড়ৰ এক লানি