Julyjumang

Jum (Karbi)
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2009-09-07
1. (Verbal Adj.) a lot of things crowded together বহুতো বস্তু একেলগে, কম ব্যৱধানত থকা অৱস্থা