Comoroscompactness

compact (English) [ IPA: kəmˈpækt ASM: কমপেক্ট]
Contributed by: Priyankoo (প্ৰিয়ংকু) on 2006-04-20
1. (Verbal Adj.) a lot of things crowded together বহুতো বস্তু একেলগে, কম ব্যৱধানত থকা অৱস্থা