abanabandonable

abandon (English) [ IPA: əˈbændən ASM: এবাণ্ডন]
Contributed by: Dr. Neelotpal Deka, LL.M. (IT & IP Law, UK) on 2007-05-29
1. (Verb-Trans.) to surrender something prized or desirable. মূল্যবান বা ইপ্সিত কোনো বস্তু সমৰ্পণ কৰা বা এৰি দিয়া।