charheCharikariya

chari (Nagamese)
Contributed by: Mousumi Konwar on 2023-05-05
1. (Verb-Trans.) to surrender something prized or desirable. মূল্যবান বা ইপ্সিত কোনো বস্তু সমৰ্পণ কৰা বা এৰি দিয়া।