attractattraction

attracted (English) [ IPA: əˈtræktɪd ASM: এট্ৰেকটেড]
1. (Verbal Adj.) tending to move towards somebody or something কোনোবা বা কিহবাৰ ফালে টনা বা গতি কৰাৰ প্ৰৱণতা দেখুওৱা