attractedattractive

attraction (English) [ IPA: əˈtrækʃən ASM: এট্ৰেকচন]
1. (Abstract Noun) an invisible force that brings things together একাধিক বস্তুক একত্ৰিত কৰা এক অদৃশ্য শক্তি