fascinatingFascism

fascination (English) [ IPA: ˌfæsəˈneɪʃən ASM: ফেচিনেচন]
Contributed by: Panchalika on 2006-07-15
1. (Abstract Noun) an invisible force that brings things together একাধিক বস্তুক একত্ৰিত কৰা এক অদৃশ্য শক্তি