baijahbaiji

baijang (Dimasa) [ Roman: bai jang]
Contributed by: Arnab Phonglosa on 2010-03-08
1. (Verbal Adj.) Taking relatively long time to do a thing প্ৰয়োজনতকৈ বেছি সময় লাগি কাম সমাধা কৰা অথবা এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ প্ৰয়োজনতকৈ বেছি সময় লগা |