bordererbordhemali

bordering (English) [ IPA: ˈbɔrdərɪŋ ASM: বৰডাৰিং]
Contributed by: Rupankar Mahanta on 2006-12-30
1. (Adverb) (to do /stay) next to or in contact with something/somebody. কাৰোবাৰ বা কিহবাৰ কাষত (থকা, যোৱা)৷