frontalfrontlet

frontier (English) [ IPA: ˌfrənˈtɪr ASM: ˌফ্ৰনটিয়াৰ]
1. (Abstract Noun) the line demarking the outer limits of a particular area or a country এখন দেৱাল, জেউৰা বা এডাল কাল্পনিক ৰেখা যি কোনো দেশ বা অঞ্চলৰ আন এখন দেশ বা অঞ্চলৰ পৰা পৃথক কৰে৷