butteringbutton

buttock (English) [ IPA: ˈbətək ASM: বাটক্]
1. Anatomy(Material Noun-Neuter) Each of the two fleshy protuberances at the rear of the human trunk মানুহৰ দেহৰ পাচফালে সোঁমাজত থকা মঙহাল উখহা অংশ দুটা