calculatecalculator

calculation (English) [ IPA: ˌkælkjəˈleɪʃən ASM: কেলকুলেচন]
Contributed by: Ranjita Pegu on 2007-03-18
1. (Abstract Noun) The act of computing or calculating. কোনো বস্তুৰ সংখ্যা কিমান নিৰ্ধাৰণ কৰা কাৰ্য্য৷