fortificationfortnight

fortitude (English) [ IPA: ˈfɔrtəˌtuːd ASM: ফৰটিটিউড]
Contributed by: Priyankoo (প্ৰিয়ংকু) on 2006-09-04
1. (Abstract Noun) the ability of being strong even under most adverse conditions অতি প্ৰতিকূল পৰিৱেশ বা অৱস্থাতো শক্তিশালী হৈ থাকিব পৰা গুণ