tolerabletolerant

tolerance (English) [ IPA: ˈtɑlərəns ASM: টলাৰেন্স]
Contributed by: SANJIB SARMA on 2006-04-01
1. (Abstract Noun) the ability to bear pain or discomfort. বেদনা বা আৰাম-বিহীনতা সহিব পৰা গুণ।