Ngameengangba

ngamkhei (Meeteilon) [ Roman: ngam.khei]
Contributed by: Mohen Naorem on 2009-02-28
1. (Abstract Noun) the line demarking the outer limits of a particular area or a country এখন দেৱাল, জেউৰা বা এডাল কাল্পনিক ৰেখা যি কোনো দেশ বা অঞ্চলৰ আন এখন দেশ বা অঞ্চলৰ পৰা পৃথক কৰে৷