give birthgiven

give up (English) [ IPA: ˈgɪv ˈəp ASM: গিভ আপ]
1. (Verb-Trans.) to surrender something prized or desirable. মূল্যবান বা ইপ্সিত কোনো বস্তু সমৰ্পণ কৰা বা এৰি দিয়া।