ka tiarka tmoh

ka tmier (Khasi) [ Roman: ka.tmier]
Contributed by: Himasri Das on 2023-08-22
1. (Abstract Noun) the line demarking the outer limits of a particular area or a country এখন দেৱাল, জেউৰা বা এডাল কাল্পনিক ৰেখা যি কোনো দেশ বা অঞ্চলৰ আন এখন দেশ বা অঞ্চলৰ পৰা পৃথক কৰে৷