mangymanhood

manhandle (English) [ IPA: ˈmænˌhændəl ASM: মেনহেণ্ডেল]
Contributed by: Rupankar Mahanta on 2006-12-14
1. (Verb-Trans.) Strike persistently and violently হাত বা কোনো অস্ত্ৰেৰে কাৰোবাক আঘাত কৰ্ ৷