reversionreview
revert (English) [ IPA: rɪˈvərt ASM: ৰিভাৰ্ট]
1. (Verb-Intran.) to go or come back, as to a former place, position, or state
আগেয়ে অৱস্থান কৰা ঠাই, স্থান বা অৱস্থালৈ পুণৰ অহা বা যোৱা