reversionreview

revert (English) [ IPA: rɪˈvərt ASM: ৰিভাৰ্ট]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-08-27
1. (Verb-Intran.) to go or come back, as to a former place, position, or state আগেয়ে অৱস্থান কৰা ঠাই, স্থান বা অৱস্থালৈ পুণৰ অহা বা যোৱা