terribleterrified

terrific (English) [ IPA: təˈrɪfɪk ASM: টেৰিফিক]
Contributed by: papori gogoi on 2008-02-17
1. (Proper Adj.) Extremely good in quality or characteristics. অত্যন্ত ভাল গুণাগুণ বা মান বিশিষ্ট।