versusvertebrate

vertebral column (English) [ IPA: vərˈtiːbrəl ˈkɑləm ASM: ভাৰ্টিব্ৰেল কলাম]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-01-18
1. Anatomy(Material Noun-Neuter) the series of vertebrae forming the axis of the skeleton and protecting the spinal cord জঁকাটোৰ মূলদণ্ড ৰূপে কাম কৰা আৰু মেৰুৰজ্জাক আঘাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰি থকা কেতবোৰ হাড়ৰ এক লানি