executerexecutive

execution (English) [ IPA: ˌeksɪˈkjuːʃən ASM: এক্সিকিউচন]
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2007-05-25
1. (Abstract Noun-Neuter) Putting a decision, plan, contract, etc. into effect কোনো সিদ্ধান্ত, পৰিকল্পনা, ঠিকা আদি কাৰ্য্যত পৰিণত কৰা