implementimpletion

implementation (English) [ IPA: ˌɪmpləmənˈteɪʃən ASM: ইমপ্লিমেনটেচন]
Contributed by: Rupankar Mahanta on 2006-12-07
1. (Abstract Noun-Neuter) Putting a decision, plan, contract, etc. into effect কোনো সিদ্ধান্ত, পৰিকল্পনা, ঠিকা আদি কাৰ্য্যত পৰিণত কৰা