kham pynbhakhamao

kham-sing (Tai) [ Roman: thom-tra]
Contributed by: Aie Cheng King Chowlu on 2009-09-14
1. (Verbal Noun) The act of making a reverent petition to God, a god, or another object of worship. ভগবান, দেৱতা বা কোনো পূজ্যপাদক শ্ৰদ্ধাৰে গোহাৰি জনোৱা কাৰ্য্য।