worsenworshipable

worship (English) [ IPA: ˈwərʃəp ASM: ৱৰচিপ]
1. (Verbal Noun) The act of making a reverent petition to God, a god, or another object of worship. ভগবান, দেৱতা বা কোনো পূজ্যপাদক শ্ৰদ্ধাৰে গোহাৰি জনোৱা কাৰ্য্য।

2. (Verb-Trans.) To utter or address a prayer or prayers to God, a god, or another object of worship ভগৱান, দেৱতা বা আন পূজনীয় বস্তুত উদ্দেশ্যে প্ৰাৰ্থনা আওৰা