poyirpoykhosthi

poyirne (Mising) [ Roman: poyir.ne]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-30
1. (Common Noun-Common) A person who imparts knowledge to others as a profession. জীৱিকাৰ বাবে বা বৃত্তি হিচাপে আনক জ্ঞান দান কৰা লোক।