begibeginner

begin (English) [ IPA: ˈbeɪgɪn ASM: বিগিন]
1. (Verb-Trans.) to come or to bring sth into view, life, or activity কিহবাক দৃষ্টি, জীৱন বা কাৰ্য্যলৈ অনা বা অহা