chu`sokrorogipachwla

chwing (Kok-Borok)
Contributed by: Himasri Das on 2021-11-20
1. (Verb-Trans.) to come or to bring sth into view, life, or activity কিহবাক দৃষ্টি, জীৱন বা কাৰ্য্যলৈ অনা বা অহা