initiallyinitiated

initiate (English) [ IPA: ɪˈnɪʃiːˌeɪt ASM: ইনিচিয়েট]
Contributed by: Bikram M Baruah on 2006-09-01
1. (Verb-Trans.) to come or to bring sth into view, life, or activity কিহবাক দৃষ্টি, জীৱন বা কাৰ্য্যলৈ অনা বা অহা