inauguralinauguration
inaugurate (English) [ IPA: ɪˈnɔgjəˌreɪt ASM: ইনাগুৰেট]
1. (Verb-Trans.) to come or to bring sth into view, life, or activity
কিহবাক দৃষ্টি, জীৱন বা কাৰ্য্যলৈ অনা বা অহা