sdaingpaSDC

sdang (Khasi) [ Roman: sdang]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-12
1. (Verb-Trans.) to come or to bring sth into view, life, or activity কিহবাক দৃষ্টি, জীৱন বা কাৰ্য্যলৈ অনা বা অহা