Dictionary entry: rong(Language: Mising; Transcription: rong)


Meaning 1:(Abstract Noun) That aspect of things that is caused by differing qualities of the light reflected or emitted by them
যিকোনো বস্তুৰ এনে এটা ধৰ্ম, যিটো বস্তুটোৱে পোহৰৰ বিভিন্ন গুণ প্ৰতিফলন বা বিচ্ছুৰিত কৰাৰ বাবে দেখা যায়

Synonym:
English: hue colour color
Assamese: বোল আভা ৰং বৰ্ণ বৰণ
Bodo: गाब
Mising: rong
Meeteilon: machu
Bishnupriya Manipuri: রং
Karbi: alir akar akarwet
Nagamese: rong
Dimasa: bului
Ao: sentse
Tai: ছিঙ্ চঙ্
Bangla: রং
Tiwa: ajar
Space to image of rong


Related Ideas: colorful colourful জক্‌মক্‌ বাৰেবৰণীয়া বৰ্ণিলcolor dye paint pigment কলপDictionary entry: rong(Language: Karbi)


Meaning 1:(Material Noun) a small community or group of houses in a rural area, larger than a hamlet and usually smaller than a town.
নগৰৰ পৰা আঁতৰত, নগৰতকৈ সৰু আৰু চুবুৰিতকৈ ডাঙৰ এক জনবসতি বা একেলগে থকা কিছুমান ঘৰ।

Synonym:
English: village
Assamese: বস্তি মফস্বল মফচল খাহৰাজ চহৰ খাহ গাঁও গ্ৰাম
Bodo: गामी
Mising: dolung
Meeteilon: khungang
Mizo (Lushai): khua kua
Karbi: chiphong rong jiroi jinong nongjang phongjang
Hmar: khawte
Nagamese: bosti
Dimasa: nohlai
Ao: yim
Chakma: adaam
Rabha: চং
Tiwa: krai
Deori: atigu
Hajong: গাও
Space to image of rong


Related Ideas: country-side গ্ৰামাঞ্চল loyalam rong saidevillager গঁয়া গঞা গঞালোক গাঁও-পৰিয়াMeaning 2:(Common Noun) a fixed place of residence
নিগাজীকৈ বাস কৰা ঠাই
Space to image of rongDictionary entry: rong(Language: Nagamese)


Meaning 1:(Abstract Noun) That aspect of things that is caused by differing qualities of the light reflected or emitted by them
যিকোনো বস্তুৰ এনে এটা ধৰ্ম, যিটো বস্তুটোৱে পোহৰৰ বিভিন্ন গুণ প্ৰতিফলন বা বিচ্ছুৰিত কৰাৰ বাবে দেখা যায়

Synonym:
English: hue colour color
Assamese: বোল আভা ৰং বৰ্ণ বৰণ
Bodo: गाब
Mising: rong
Meeteilon: machu
Bishnupriya Manipuri: রং
Karbi: alir akar akarwet
Nagamese: rong
Dimasa: bului
Ao: sentse
Tai: ছিঙ্ চঙ্
Bangla: রং
Tiwa: ajar
Space to image of rong


Related Ideas: colorful colourful জক্‌মক্‌ বাৰেবৰণীয়া বৰ্ণিলcolor dye paint pigment কলপDictionary entry: rong(Language: Tiwa)


Meaning 1:(Common Noun) rice grains with the golden outer cover removed.
বাহিৰৰ সোণালী আৱৰণটো গুচোৱাৰ পাছত ধানৰ গুটি।

Synonym:
English: rice
Assamese: তণ্ডুল চাউল
Bodo: अंखाम
Khasi: khaw
Meeteilon: Cheng
Karbi: shangg
Kok-Borok: mairum
Nagamese: chawel
Dimasa: mairong
Ao: acang
Chakma: sool
Tiwa: rong
Deori: miroo miro
Space to image of rong


Related Ideas: broken rice খুদ খুদ-কণ খুদ-চাউল ব্ৰহ্মকণ
2006 - 2021 © Xobdo.org